Upozorňujeme zákazníky, že v současnosti doba dodání domku může být až 4 týdny.

Obchodní podmínky

I. Základní informace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.nejzahradnidomek.cz mezi prodávajícím a kupujícím dle Zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

Prodávajícím je: Michal Zelman, sídlem: SNP 16, 900 91 Limbach. IČO: 46060251, DIČ: 1023090662, IČ DPH: SK1023090662. Tel. +421 918 878 354, e-mail: zelman.m@gmail.com. Zapsaný v živnostenském rejstříku Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského rejstříku: 130-21663.

Kupujícím je spotřebitel, t.j. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řídí dle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je: Slovenská obchodná inšpekcia, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A827 99 Bratislava 215, www.soi.sk.

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27.

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, ba@soi.sk, tel. čj. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle Občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující upozorněn dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. Pokud zboží není na skladě nebo skladu dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Zrušení objednávky. Uděláte-li storno objednávky do 24 hodin do objednání, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutno uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

III. Ceny zboží

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí také celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku zákazníka nebo právo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy a zjistí-li, že cena objednaného zboží byla na webu prodávajícího uvedena v důsledku zjevné technické nebo jiné vady, zejména pro jeho výrazně nižší částku v porovnání s běžnou částkou, au zboží se nenacházelo zvláštní upozornění na mimořádnou akci nebo slevu takového zboží.

IV. Platba za zboží

Součástí objednávky v e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.

V. Dodání zboží

1. Není-li dodací lhůta uvedena u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů.

2. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo jsou-li: a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodáváno odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

3. Dovoz/doprava zboží – znamená dovezení objednaného zahradního domku (zboží) na klientem uvedenou adresu. Po telefonické domluvě o datu dodání klient musí zajistit převzetí zboží, což představuje to, že osoba/y si převezmou zboží (jeho jednotlivé části) od řidiče přímo při vykládce zboží z auta. Domek je přepravován v plochých panelech (dílech). Všechny díly lze odnést jedním člověkem a přes standardní dveře. Šofér doveze objednaný domek na místo vykládky (doručovací adresa). Zákazník si od řidiče převezme jednotlivé části domku při vykládce z auta. Zároveň si je zákazník bez zbytečného zdržení při vykládce zkontroluje – zda jsou kompletní a nepoškozená. Zákazník svým podpisem na dodací list potvrzuje převzetí částí domku a že bylo zboží dodáno a v pořádku.

Adresa dodání je adresa uvedená klientem. Je to zároveň místo pro vykládku, kde se lze dostat bez problémů s rozvozovým autem.

Místem vykládky se rozumí místo, kam je možno se dostat bez problémů s rozvozovým autem, po cestě se zpevněným povrchem vhodným pro jízdu osobního auta. V případě, že řidiči brání v cestě nesjízdnost silnice (např. promočený nebo zmrzlý povrch, příliš úzká cesta, nutnost couvání v nepřehledném terénu, za místo vykládky se považuje nejbližší možné místo vhodné pro vykládku).

Šofér, ani jiný pracovník dodavatele zboží, není povinen přenést zboží (jednotlivé části zboží) dále od auta.

Datum a čas dodání si se zákazníkem potvrzujeme telefonicky, několik dní předem. Vzhledem k tomu, že řidič veze vždy několik domečků najednou a čas je určen pořadím vykládky u jednotlivých zákazníků, může se doba doručení na vaši adresu posunout. Čas dodání může řidič upřesnit i během jízdy. Pokud potřebujete doručení domečku na konkrétní den, napište svůj požadavek do poznámky. Pokud to bude možné, budeme se snažit při plánování trasy vám vyjít vstříc. Ne vždy to ale bude možné. Doručuje se iv pozdních hodinách a v sobotu.

V případě, že je zboží doručeno na místo vykládky a klient je fyzicky přítomný na tomto místě, ale nechce převzít zboží z jiného důvodu než je nekompletnost nebo poškození zboží, je služba dodání zboží ze strany dodavatele považována za splněnou a klient je povinen ji uhradit podle obchodních podmínek.

4. Montáž – znamená smontování zahradního domku (zboží, respektive jeho jednotlivých částí) na místě k tomu klientem určené a v souladu s montážním plánem. Montáž nezahrnuje přenášení zboží z jiného místa na místo montování. Montáž také nezahrnuje odklízení zbývajícího materiálu a vyčištění místa montáže od zbytků přímo spojených s montáží. Montážník se však zároveň zavazuje nezanechat místo montáže s ne větším než nezbytným nepořádkem.

Klient musí zajistit přívod elektřiny přímo na místo montáže. V případě, že není možné zajistit elektřinu na místě, klient je povinen na to dodavatele předem písemně nebo telefonicky upozornit (nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem montáže).
V případě, že není dohodnuta služba přizpůsobení terénu (vyrovnání, případně zpevnění) pro stavbu domku, klient musí předem zajistit rovný terén pro montáž a jeho. V opačném případě klient nese veškeré náklady dodavatele spojené s výrobou, dovozem a jinými náklady spojenými s dohodnutou montáží (maximálně však v částce nepřesahující částku za dodání a montáž).
V případě, že úprava povrchu a podkladu pro domek nebyla v rámci dohodnuté služby mezi dodavatelem a zákazníkem, za povrch (podklad) a jeho vliv na smontovaný domek nese plnou odpovědnost klient. Myslí se tím následné pokřivení terénu/podkladu, prosakování vlhkosti, či nezabezpečení odvedení vody z daného místa apod.

VI. Reklamační řád

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

2. Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční doba na služby (oprava nebo úprava věci) je 3 měsíce. Záruční doba na zhotovení věci na zakázku je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 24 měsíců.

3. K uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

4. Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

5. Kupující by však neměl dále používat věc, na které zjistil vadu. Pokud jde o vady, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

6. Opotřebování charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

7. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc s vadou za věc bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

8. Práva ze zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese sídla. Je-li však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

9. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

10. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

11. Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

12. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

13. Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupi, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

14. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Je-li reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

VII. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.

2. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud: a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce se dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

3. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele, provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal.

5. Kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na spodku stránky všeobecné obchodní a reklamační podmínky.

6. Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den čtrnáctidenní lhůty.

7. Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

8. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

9. Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než je mu zboží doručeno, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, a to na adresu Kočišské, 917 01 Trnava. Případně pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

11. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

12. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

13. Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, odstupuje-li od smlouvy. Za účelem zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat jej pouze takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v „kamenném“ obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval jej s náležitou péčí.

VIII. Alternativní řešení sporů

1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (například e-mailem), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.

2. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

3. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.